ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 17 – 19  กันยายน 2565 ณ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติมอบนโยบาย”บทบาทศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน” พร้อมนี้ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบถุงน้ำใจ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี จำนวน 15 ครัวเรือน โดยมอบให้กับ ผู้นำชุมชน และผู้แทนครัวเรือนยากจน โดยมีพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมพิธีมอบถุงน้ำใจดังกล่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19  กันยายน 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะรองรับการทำงาน สามารถสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการพัฒนาชุมชน  อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความผูกพันในองค์กร เติมทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่บุคลากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจน สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน  รวมทั้งสิ้น 38 คน

กิจกรรม ประกอบด้วย

1) กิจกรรม Team Building เพื่อสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โดยวิทยากรกระบวนการจากภายนอก

2) การบรรยายในหัวข้อ “การทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

3) การบรรยายในหัวข้อ “PDPA กับการทำงาน IT” โดยวิทยากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

4) การบรรยายในหัวข้อ “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”  โดยวิทยากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

5)กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิทยากรกระบวนการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

6) กิจกรรมทบทวน SWOT Analysis จากโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล กรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) ที่ศูนย์สารสนเทศฯ จะขับเคลื่อนการจัดทำแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม จิตอาสาชาวศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ด้วยการร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมสิงห์

นอกจากนี้ยังมีงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ แด่ท่านรองฯ นิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ผอ.ชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง ดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้ด้วยดี

(Visited 1 times, 1 visits today)