ศูนย์สารสนเทศฯ ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์

วันที่ 19 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30 น. นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2566  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบฐานข้อมูล ในระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ประธาน กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุมศูนย์ข้อมูลกลางฯ ครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนัก/กอง /ศูนย์ ที่รับผิดชอบฐานข้อมูลใน ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ร่วมประชุม เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูล และพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการ พัฒนาชุมชน  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) และการอำนวยความ สะดวกให้ประชาชน และภาคประชาสังคมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยในการประชุมครั้งนี้  มีแนวทางการขับเคลื่อนงาน  ดังนี้

  1. ชี้แจงคณะทำงาน เพื่อกำหนดกรอบการทำงานและปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน
  2. ทบทวนการดำเนินงานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ตามภารกิจ สำนัก กอง ปีงบฯ 2566
  3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลาง สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
  4. กำหนดรอบรายงานผลดำเนินการ โดยจังหวัด อำเภอ และเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ
  5. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล โดยคณะทำงานผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลตรวจสอบข้อมูล
  6. คณะทำงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
  7. สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะทำงาน

ในการนี้ นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา ชุมชน ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลกลางของกรมการ พัฒนาชุมชน ให้มีความเป็นเอกภาพและมีฐานข้อมูลครอบคลุม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน  โดยมีการทบทวนฐานข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ จำนวน 12 ฐาน ในการปรับปรุงรูปแบบรายงานฐานข้อมูล และพิจารณานำเข้าฐานข้อมูล ใหม่สู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน 10 ฐาน เพื่อกำหนดรูปแบบ ในการ จัดเก็บและรายงานผล  ด้วยการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและทุกส่วนราชการ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)