ศูนย์สารสนเทศฯ กำหนดนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ประจำปี 2566

14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกำหนดนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ประจำปี 2566 โดยมีคณะอำนวยการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีการพัฒนาการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเพื่อคัดเลือกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบการพัฒนาองค์กรที่มีการขับเคลื่อนงานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 1 times, 1 visits today)