ศูนย์สารสนเทศฯ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดข้อราชการที่สำคัญ ดังนี้

  1. ข้อสั่งการจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
  2. แนะนำข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
  3. การมอบใบประกาศให้แก่ข้าราชการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
  4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ ของศูนย์สารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  5. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  6. แนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  7. การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)