ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมงานประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process)​ และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ​เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 19 มกราคม 2566  ณ โรงแรมเอเชีย สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ ฯ รัชดา นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยนายอิศเรศ มนต์ทิพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชนได้รับมอบหมายจาก ร้อยตํารวจเอกเขตรัฐ ชาญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process)​และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype)​เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

โดยมี นายชัยณรงค์ โชไชย ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนระบบราชการด้านนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุมสัมนาและชี้แจงงานบริการภาครัฐนำร่องที่พัฒนาโครงการ นำเสนอภาพรวมโครงการ แนวทางและแผนการดำเนินงานในการปรับกระบวนการทำงาน ในการนี้  ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมพัฒนาระบบ นำเสนอ ระบบต้นแบบ (Prototype)​ ของหน่วยงานภาครัฐนำร่องและการนำไปประยุกต์ใช้ และสรุปผลการปรับกระบวนกาทำงานและการจัดทำระบบต้นแบบ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

(Visited 1 times, 1 visits today)