ศูนย์สารสนเทศฯ ขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

วันที่ 24 มกราคม 2566  กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำชุดข้อมูล ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กองการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีเนื้อหารายละเอียดการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) Template 1 การวิเคราะห์รายชื่อชุดข้อมูล 2) Template 2 คำอธิบายชุดข้อมูล และ  3) Template 3 คำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร เพื่อให้การดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)