โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ภัทร์ชุพร จันทรสิงห์
หน.ฝ่ายอำนวยการ

กรวรรณ น้อมบุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภัทรรัตน์ บุญชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปภาวรินทร์ เจริญจรัสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ภัสร์วรัญญ์ จารุพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศนิชา เหล่าชัย
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

วรรณพร บุญมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สมัย ชาญอาวุธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มนตรี อำพันทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประภาพรรณ วุ่นสุข
ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

ปภาวรินทร์ ปานนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เสนาะ แสงมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศรายุทธ สุจจะชารี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอิศเรศ มนต์ทิพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

ปาริชาติ ศรีกุตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชาคริต ถิระสาโรช
ผอ.กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล

โกวิทย์ ยอดวิทยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กาญจนา แสนสูง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วศินี ชีวชัชวาล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กมลภพ ศรีบุญเรือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ธิดาภรณ์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายยุทธชัย เครือแก้ว
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุฬพัฒน์ อ่อนน้อม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กัญธิชา ปัสวาส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กฤชณัท เพ็ญภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พิรวิชร์ จรูญเกียรติภัค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์
ผอ.กลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน

นันทวุฒิ เนียมสินธ์ุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เอกสิทธิ์ จันทร์วัฒนะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วราพร หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นัฐธีรา จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ธนัชพร หันทะยุง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(Visited 7 times, 1 visits today)