โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ภัทร์ชุพร จันทรสิงห์
หน.ฝ่ายอำนวยการ

กรวรรณ น้อมบุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภัทรรัตน์ บุญชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทิพรัตน์ จันลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปภาวรินทร์ เจริญจรัสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สมคิด ร้อยวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ศนิชา เหล่าชัย
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

โกวิทย์ ยอดวิทยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วรรณพร บุญมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สมัย ชาญอาวุธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มนตรี อำพันทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อดิศร สุทธิเลิศ
ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

ปภาวรินทร์ ปานนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เสนาะ แสงมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประภาพรรณ วุ่นสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์
ผอ.กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล

วศินี ชีวชัชวาล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กมลภพ ศรีบุญเรือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ธิดาภรณ์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชาคริต ถิระสาโรช
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายยุทธชัย เครือแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กัญธิชา ปัสวาส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กฤชณัท เพ็ญภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์
ผอ.กลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน

นันทวุฒิ เนียมสินธ์ุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วราพร หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นัฐธีรา จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(Visited 7 times, 1 visits today)