โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชัยยา ขำสะอาด
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ยุคลพร เขียวม่วง
หน.ฝ่ายอำนวยการ

กรวรรณ น้อมบุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภัทรรัตน์ บุญชุม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สุบัน เวียงแก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ธิดารัตน์ สุขเขตต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สุริยา บุญเรืองยศศิริ
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล

สมัย ชาญอาวุธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วรรณพร บุญมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มนตรี อำพันทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประภาพรรณ วุ่นสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นันทวุฒิ เนียมสินธุ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อดิศร สุทธิเลิศ
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปภาวรินทร์ ปานนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ธิดาภรณ์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กาญจนวรรณ ช่วยมั่นคง
ผอ.กลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน

เสนาะ แสงมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จันทรา เฮงสมบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เสกสรร ประวิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชาคริต ถิระสาโรช
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

นายยุทธชัย เครือแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กัญธิชา ปัสวาส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กฤชณัท เพ็ญภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วสันต์ สัญจร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาคภูมิ บัวตูม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์
ผอ.กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท

ดวงใจ พัทมุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จักรพงศ์ การีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วราพร หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นัฐธีรา จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(Visited 7 times, 1 visits today)