โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน


หน.ฝ่ายอำนวยการ

รพีพร ชาญชัยศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรวรรณ น้อมบุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภัทรรัตน์ บุญชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปภาวรินทร์ เจริญจรัสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศนิชา เหล่าชัย
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

วรรณพร บุญมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มนตรี อำพันทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ภัณฑิรา แจ่มผล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ประภาพรรณ วุ่นสุข
ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

ปภาวรินทร์ ปานนี้
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เสนาะ แสงมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศรายุทธ สุจจะชารี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอิศเรศ มนต์ทิพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

ปาริชาติ ศรีกุตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชาคริต ถิระสาโรช
ผอ.กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล

โกวิทย์ ยอดวิทยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กาญจนา แสนสูง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วศินี ชีวชัชวาล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กมลภพ ศรีบุญเรือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ธิดาภรณ์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายยุทธชัย เครือแก้ว
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กัญธิชา ปัสวาส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กฤชณัท เพ็ญภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พิรวิชร์ จรูญเกียรติภัค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์
ผอ.กลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน

นันทวุฒิ เนียมสินธ์ุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เอกสิทธิ์ จันทร์วัฒนะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จุฬพัฒน์ อ่อนน้อม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อานุช ฉายาภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอณุภา จิณห์วารา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นัฐธีรา จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ธนัชพร หันทะยุง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(Visited 7 times, 1 visits today)