โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชัยยา ขำสะอาด
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ยุคลพร เขียวม่วง
หน.ฝ่ายอำนวยการ

กรวรรณ น้อมบุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภัทรรัตน์ บุญชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สุบัน เวียงแก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ธิดารัตน์ สุขเขตต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จิตราภร งามสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ศนิชา เหล่าชัย
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

โกวิทย์ ยอดวิทยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วรรณพร บุญมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สมัย ชาญอาวุธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มนตรี อำพันทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประภาพรรณ วุ่นสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อดิศร สุทธิเลิศ
ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

ปภาวรินทร์ ปานนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เสนาะ แสงมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กาญจนวรรณ ช่วยมั่นคง
ผอ.กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล

บุญครอง เรืองแสน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จันทรา เฮงสมบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เสกสรร ประวิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ธิดาภรณ์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชาคริต ถิระสาโรช
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายยุทธชัย เครือแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เนตรทราย ยอดเสาวดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กัญธิชา ปัสวาส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กฤชณัท เพ็ญภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วสันต์ สัญจร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์
ผอ.กลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน

นันทวุฒิ เนียมสินธ์ุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ดวงใจ พัทมุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วราพร หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นัฐธีรา จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(Visited 7 times, 1 visits today)