โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชัยยา ขำสะอาด
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ยุคลพร เขียวม่วง
หน.ฝ่ายอำนวยการ

กรวรรณ น้อมบุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภัทรรัตน์ บุญชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สุบัน เวียงแก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ธิดารัตน์ สุขเขตต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จิตราภร งามสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สุริยา บุญเรืองยศศิริ
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล

โกวิทย์ ยอดวิทยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วรรณพร บุญมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สมัย ชาญอาวุธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

มนตรี อำพันทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประภาพรรณ วุ่นสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อดิศร สุทธิเลิศ
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปภาวรินทร์ ปานนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กาญจนวรรณ ช่วยมั่นคง
ผอ.กลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน

บุญครอง เรืองแสน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เสนาะ แสงมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จันทรา เฮงสมบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เสกสรร ประวิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ธิดาภรณ์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชาคริต ถิระสาโรช
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

นายยุทธชัย เครือแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เนตรทราย ยอดเสาวดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กัญธิชา ปัสวาส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กฤชณัท เพ็ญภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วสันต์ สัญจร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาคภูมิ บัวตูม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์
ผอ.กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท

นันทวุฒิ เนียมสินธ์ุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ดวงใจ พัทมุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วราพร หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นัฐธีรา จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(Visited 7 times, 1 visits today)