ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์ :

“เป็นหน่วยงานหลักของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

พันธกิจ :

๑. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๓. สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย :

๑. ชุมชนมีข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
๒. กรมการพัฒนาชุมชนมีสารสนเทศเพื่อการบริหารการพัฒนาชุมชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
(Visited 8 times, 1 visits today)