logo11-80x80.jpg

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.6/ว 1553 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์ โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

15 July 2563 /

10:24 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0405.4/ว1908 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปรมมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนตำบลที่ชนะเลิศการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562

หนังสือที่ มท 0405.4/ว1908 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปรมมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนตำบลที่ชนะเลิศการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562

28 August 2562 /

15:33 น. /

ดาวน์โหลด