หนังสือที่ มท 0405.4/ว1908 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปรมมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนตำบลที่ชนะเลิศการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562

หนังสือที่ มท 0405.4/ว1908 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปรมมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนตำบลที่ชนะเลิศการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562

28 August 2562 /

15:33 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0405.4/ว1906 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปรมมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562

หนังสือที่ มท 0405.4/ว1906 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปรมมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562

28 August 2562 /

15:32 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0405.4/ว0776 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และพระนครศรีอยุธยา

หนังสือ ที่ มท 0405.4/ว0776 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และพระนครศรีอยุธยา

04 April 2562 /

14:00 น. /

ดาวน์โหลด