หนังสือที่ มท 0405.4/ว1906 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปรมมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562

หนังสือที่ มท 0405.4/ว1906 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปรมมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562

28 August 2562 /

15:32 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0405.4/ว0776 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และพระนครศรีอยุธยา

หนังสือ ที่ มท 0405.4/ว0776 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และพระนครศรีอยุธยา

04 April 2562 /

14:00 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0405.4/ว0774 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ และเชียงราย

หนังสือ ที่ มท 0405.4/ว0774 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ และเชียงราย

04 April 2562 /

13:59 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.6/ว0745 ลงวันที่ 4  เมษายน  2562 เรื่อง   ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.6/ว0745 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

04 April 2562 /

13:52 น. /

ดาวน์โหลด