หนังสือที่ มท 0405.6/4051 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง การทดสอบระบบ CDD Digital Survey version 1 ตามโครงการความร่วมมือในการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

หนังสือที่ มท 0405.6/4051 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง การทดสอบระบบ CDD Digital Survey version 1 ตามโครงการความร่วมมือในการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

07 August 2561 /

15:18 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0405.6/ว27 ถึงทุกจังหวัด(ยกเว้นจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ชัยนาท พิจิตร แพร่ นครพนม สตูล และอุตรดิตถ์)แจ้งการติดตามผลการจัดเก็บ บันทึก และอัพโหลดข้อมูลจปฐ.ปี2561

หนังสือที่ มท 0405.6/ว27 ถึงทุกจังหวัด(ยกเว้นจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ชัยนาท พิจิตร แพร่ นครพนม สตูล และอุตรดิตถ์)แจ้งการติดตามผลการจัดเก็บ บันทึก และอัพโหลดข้อมูลจปฐ.ปี2561

23 March 2561 /

10:15 น. /

ดาวน์โหลด