หนังสือกรมการพัฒนาชุมชนที่ มท 0405.5/ว640 ลว 23 ก.พ.65 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 February 2565 /

10:08 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.5/ว 106 ลว 19 ส.ค.64 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564

20 August 2564 /

17:27 น. /

ดาวน์โหลด