หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.5/ว 106 ลว 19 ส.ค.64 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564

20 August 2564 /

17:27 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0405.5/ว 49 ลว. 28 พ.ค.64 เรื่อง รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์ตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง 5 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 (ส่วนกลาง)

28 May 2564 /

15:09 น. /

ดาวน์โหลด