หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.4/ว2522 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563  เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน  การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (12 จังหวัด)

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.4/ว2522 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (12 จังหวัด)

12 November 2563 /

08:45 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.5/ว 2061 ลว 11 ก.ย.63 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.5/ว 2061 ลว 11 ก.ย.63 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 September 2563 /

14:35 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.6/ว 1553 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์ โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.6/ว 1553 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์ โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

15 July 2563 /

10:24 น. /

ดาวน์โหลด