หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.6/ว05 ลว. 20 ม.ค.64 เรื่อง การให้บริการระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2563 และการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลแบบ Real Time

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.6/ว05 ลว. 20 ม.ค.64 เรื่อง การให้บริการระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2563 และการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลแบบ Real Time

21 January 2564 /

11:04 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.4/ว2522 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563  เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน  การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (12 จังหวัด)

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.4/ว2522 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (12 จังหวัด)

12 November 2563 /

08:45 น. /

ดาวน์โหลด