หนังสือที่ มท 0405.5/ว 49 ลว. 28 พ.ค.64 เรื่อง รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์ตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง 5 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจำเดือนเมษายน 2564 (ส่วนกลาง)

หนังสือที่ มท 0405.5/ว 49 ลว. 28 พ.ค.64 เรื่อง รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์ตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง 5 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 (ส่วนกลาง)

28 May 2564 /

15:09 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.5/1216 ลว 24 ก.พ.64 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันการพัฒนาชุมชน)

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.5/1216 ลว 24 ก.พ.64 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันการพัฒนาชุมชน)

25 February 2564 /

12:18 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.5/ว 537 ลว 24 ก.พ.64 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จังหวัด)

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.5/ว 537 ลว 24 ก.พ.64 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จังหวัด)

25 February 2564 /

12:18 น. /

ดาวน์โหลด