หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.5/1216 ลว 24 ก.พ.64 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันการพัฒนาชุมชน)

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.5/1216 ลว 24 ก.พ.64 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันการพัฒนาชุมชน)

25 February 2564 /

12:18 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.5/ว 537 ลว 24 ก.พ.64 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จังหวัด)

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0405.5/ว 537 ลว 24 ก.พ.64 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จังหวัด)

25 February 2564 /

12:18 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.6/ว05 ลว. 20 ม.ค.64 เรื่อง การให้บริการระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2563 และการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลแบบ Real Time

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0405.6/ว05 ลว. 20 ม.ค.64 เรื่อง การให้บริการระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2563 และการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลแบบ Real Time

21 January 2564 /

11:04 น. /

ดาวน์โหลด