News and Event

Photos and Directors Event

นายอนันต์ ยะเรือน

พัฒนาการอำเภอแม่จัน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

Community Development Department

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ/คำสั่ง

บทความ KM