ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายอนันต์ ยะเรือน

พัฒนาการอำเภอแม่จัน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

บทความ KM

ประกาศ/คำสั่ง

หนังสือราชการ