อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

23 August 2565 /

14:05 น.

พช. จัดอบรมระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลห้วงแผนฯ ฉบับที่ 13 (ปี 2566 – 2570) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

08 June 2565 /

10:55 น.

พช. Kick off ต้นแบบ 1 ตำบล 1 วัด 1 คลังยาและอาหาร สานข่ายขยายงาน MOU วัด มหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

22 April 2565 /

21:14 น.