อธิบดี พช. ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชน 76 จังหวัด มอบหมายงาน ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน

30 November 2564 /

20:17 น.