กลุ่มผ้าย้อมคราม “นางคราม” ต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

26 February 2564 /

12:00 น.

พช. ผนึกกำลังมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงด้านน้ำ อาหารและพลังงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็ง สร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก

21 February 2564 /

16:01 น.

พช. จับมือสภาสตรีฯ สนองพระดำริ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมประกวดผ้าลายพระราชทานลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

19 February 2564 /

20:17 น.

พช. เดินหน้าปรับแผน BCP เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายพัฒนาระบบราชการไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน

18 February 2564 /

16:10 น.

อธิบดี พช. ลงพื้นที่ติดตาม ให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เน้นย้ำ ลงมือปฏิบัติจริง ฟื้นฟูทุนเดิม ดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรม นำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พลิกฟื้นความยั่งยืนสู่ชุมชน

15 February 2564 /

15:09 น.