การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ VDO conference

29 พ.ค. 2563 เวลา 07.30 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ VDO conference ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด ณ ห้องประชุม war room ชั้น 5 กรม  โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมรับฟัง

โดยก่อนวาระการประชุม ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2562 ส่วนกลาง จำนวน 2 ราย

มีวาระสำคัญการประชุมได้แก่

– ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมิน ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด (กพร.)

– โครงการประกวดผ้า สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน (สภว.)

– การบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (กน.)

– การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (ศสท.)

– รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทุกจังหวัด (สสช.)

– รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (สสช.)

-และ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน “ปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” (สสช.)

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)