พช.ผนึกกำลังภาคี ร่วมประชุมปรับปรุงเครื่องชี้วัดและแบบสอบถาม จปฐ. กชช.2ค ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 14 กันยายน 2563 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมศึกษาและปรับปรุงเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)สำหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 13 (พ.ศ.2565-2569) ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายนิวัต น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยตัวแทนจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ฯลฯ ในนามคณะทำงานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตประชาชน  เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงานฯ และผู้แทนจากส่วนกลางสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชช.) และคณะทำงานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ร่วมพิจารณาร่างเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กรอบตัวชี้วัด เกณฑ์ชี้วัด และแบบสอบถามที่สอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และครอบคลุมประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ครบถ้วน รอบด้าน เพื่อเตรียมพร้อมต่อการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ การทดสอบจัดเก็บภาคสนาม ศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ก่อนนำไปใช้จริง

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “ในการบริหาร ขับเคลื่อนประเทศ ฐานข้อมูลถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำให้มีมาตรฐานสะท้อนความเป็นจริง และเป็นหลักฐานอ้างอิงที่สามารถชี้จุดอ่อนจุดแข็งในการพัฒนาในมิติต่างๆ การประชุมในวันนี้จึงถือเป็นเวทีที่ตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงานในฐานะคณะทำงานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตประชาชน จะใช้เป็นเวทีพูดคุย และตกผลึกทางความคิดเพื่อพัฒนากรอบตัวชี้วัด เกณฑ์ชี้วัด มีนิยามความหมายไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ฉะนั้นขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศของเราต่อไป”

ด้านนายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเสริมว่า “ข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะข้อมูล จปฐ.ที่บ่งชี้ถึงสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาค ที่มีการดำเนินการจัดเก็บทุกปี เป็นข้อมูลที่มีค่าอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานสามารถหยิบจับ เชื่อมโยงเข้ากับภารกิจและมอบสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฉะนั้น การดำเนินการด้านข้อมูล จึงต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เป็นกลางสามารถปรับเข้าได้กับสถานการณ์ โดยเฉพาะยุคปัจจุบันซึ่งอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงในภัยแบบต่าง อาทิ ภัยธรรมชาติ ภัยด้านสาธารณสุข ตลอดจนภัยด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น”

ในส่วนของผลจากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดที่พร้อมใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเสมอภาคในสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 13 (พ.ศ.2565-2569) และบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)