พช. ยอดเยี่ยม คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นายนิวัติ น้องผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพคเมืองทองธานี

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คัดเลือกและมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลงานการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม และแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่  สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลฯ  จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด คือหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ 3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่100%) 4) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน จากผลงาน แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และ 5) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน จากผลงานยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังการรับรางวัลว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) การได้รับรางวัลในครั้งนี้  เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาองค์การของภาครัฐ นำไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของบุคลากรทุกคนในองค์กร มีผลดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อให้ประชาชน ให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง เกิดความร่วมมือกันในลักษณะบูรณาการ อันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน จากผลงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้รับ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน จากผลงาน คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

 

(Visited 1 times, 1 visits today)