พช. ขับเคลื่อนโครงการฯ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Awareness Traning)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Awareness Traning) โครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน โดยการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control Room) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนให้ปลอดภัยจากการคุกคามของผู้ไม่ประสงค์ดี  (Hacker) จำเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เพื่อรองรับการตรวจติดตามกระบวนการทำงานของระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสากล

(Visited 1 times, 1 visits today)