อธิบดี พช. ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชน 76 จังหวัด มอบหมายงาน ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564 โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก ศูนย์ฯ กอง ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติราชการ กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของเดือน และขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่มีการปรับตำแหน่ง โยกย้ายข้าราชการในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 21 ท่าน ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก และพัฒนาการจังหวัด และขอมอบหมายให้ท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมหารือในการแบ่งเขตตรวจราชการ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเขตตรวจเดิมที่เคยรับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกรมฯ จะกำหนดตัวชี้วัด ผู้ตรวจราชการกรม และพัฒนาการจังหวัด เป็นตัวชี้วัดในการทำงานเดียวกัน โดยผู้ตรวจราชการกรม ไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจราชการเพียงอย่างเดียว ต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานเสมือน ผู้อำนวยการสำนัก ในเขตพื้นที่ตรวจราชการนั้น ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนพื้นที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนก้าวไปพร้อม ๆ กัน

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนระบบ Big DATA การพัฒนาชุมชน จะต้องให้มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้บริหารในการตัดสินใจในการบริหารงานได้ ตามที่เคยมอบนโยบายในช่วงที่มารับตำแหน่ง โดยใช้ระยะเวลา 3 เดือน ถึงเดือนธันวาคม 2564 ทุกฐานข้อมูลครบถ้วนพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย ฐานข้อมูลหน่วยงานดำเนินการ ศูนย์ข้อมูลกลาง และข้อมูลเฉพาะกิจ กรมฯ ได้จัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ชื่อว่า “CDD EIS พกพา” (พกพาพัฒนาชุมชน) สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เป็น App ที่จัดทำเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นำข้อมูลที่จำเป็นไปใช้งาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้คณะทำงานในทุกระดับมีความเข้าใจตรงกันในสร้างกลไกการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของ TPMAP การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. และการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในส่วนของภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เน้นการขับเคลื่อนงานในเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมน ให้ใช้ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ มาบูรณาการในการแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการต่าง ๆ ของกรมฯ และกรมฯ ได้ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน โดยกรมฯ ได้จัดทำ App “Click ชุมชน” เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล ของขวัญปีใหม่ 2565 มอบให้แกพี่น้องประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาได้ ทั้ง 2 แพลตฟอร์มนี้ สามารถใช้งานได้ ผ่านระบบ IT และผ่าน Smart Phone ของทุกท่าน

ทั้งนี้ขอขอบคุณทางจังหวัด อำเภอที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมามีอุปสรรคในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก็ยังผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ ขอให้รักษาคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนไปสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)