อธิบดี พช. อัญเชิญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ประดิษฐานประจำกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวพัฒนาชุนชน

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อัญเชิญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ประดิษฐานประจำกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมอัญเชิญ

และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 อธิบดี พช. ได้สักการะพระพรหม ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณโถงทางเดิน หน้าสำนัก กอง ศูนย์ สถาบัน ภายในกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบไป

พระพุทธพัฒนปชานาถ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคต ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ ถวายพระนามว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” อ่านว่า พระ-พุด-ทะ-พัด-ทะ-นะ-ปะ-ชา-นาด แปลว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ” อันเป็นพระพุทธรูปประจำวันจันทร์ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนมีการก่อตั้งครบรอบ 60 ปี โดยมีการสร้างองค์พระบูชา จำนวน 3 ขนาด คือ 1) ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 14 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง 2) ขนาดสูง 24 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 898 องค์ 3) ขนาดสูง 16 นิ้ว และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะกลับดำ เนื้อทองแดง และเนื้อทองเหลือง เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นสิริมงคลแก่ชาวพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)