อธิบดี พช. เปิดตัวโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พร้อมให้อาสาสมัครฯ เดินหน้าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทั่วประเทศ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ผ่านการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 76 จังหวัด พัฒนาการอำเภอ 878 อำเภอ เจ้าหน้าที่จังหวัดผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระบบถ่ายทอดสัญญาณทีวี พช.

การประชุมมอบนโยบายการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ในครั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์ได้ และเน้นย้ำการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การบริหารงบประมาณ
– การเบิกจ่ายงบประมาณตามห้วงระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรร
2. การบริหารผลการดำเนินงาน
– จัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จตามระยะเวลาและครบถ้วนตามเป้าหมายการจัดเก็บ
3. การบริหารคุณภาพของข้อมูลที่จัดเก็บ
– ข้อมูลมีความถูกต้อง และผ่านการตรวจสอบและรับรองข้อมูลในทุกระดับ
4. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
– นำไปใช้ในการชี้เป้าการพัฒนาแก่หน่วยงานต่าง ๆ/ขจัดความยากจน/Big Data

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จัดเก็บด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ใน 3 Platform ประกอบด้วย
1. Mobile Application ติดตั้งโปรแกรมบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน รองรับเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store ชื่อ Smart BMN บันทึกข้อมูลแบบ Online เท่านั้น
2. Web Application เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://ebmn.cdd.go.th ซึ่งรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC / Notebook /Smartphone ทุกระบบปฏิบัติการ
3. Windows Application ใช้งานโดยการติดตั้งโปรแกรม eBMN ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook (เป็น Platform ทางเลือกสำหรับพื้นที่ในเรื่องสัญญาณ Internet ) บันทึกข้อมูลได้ทั้งแบบ Online และ Offline

และในการประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนจากบริษัท ดีทรัซ จำกัด (ผู้รับจ้างดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำหรับรองรับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565) เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 (eBMN) และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในรูปแบบสปอตทางวิทยุ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)