อธิบดี พช. Kick off มอบนโยบายผนึกกำลังขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมองค์กรกรมการพัฒนาชุมชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาคน พัฒนางาน

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเปิดตัวโครงการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้แทนจากสำนัก/กอง/ศูนย์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมเปิดตัวโครงการฯ วันนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้เกียรติมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งเปรียบเสมือนการออกแบบบ้าน ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ดังนั้น องค์กรก็เหมือนบ้านที่จะต้องมีการออกแบบ วางพิมพ์เขียว มีภารกิจใดบ้างที่ต้องขับเคลื่อน ควรจะนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในการทำงาน ควรใช้ข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนการบริการประชาชน โดยไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย ทั้งนี้อธิบดีฯ เน้นย้ำ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น มีวิธีคิด หรือ Mindset ให้เข้ากับการทำงานเชิง IT Digital ลดช่องว่างระหว่างบุคลากรต่างรุ่น และร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ที่กำลังจัดทำ ตลอดจนแผนพัฒนาดิจิทัลกรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2566-2570 ที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการทำสถาปัตยกรรมองค์กร

ในการประชุมครั้งนี้ มีวิทยากรจากบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด (ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) กรมการพัฒนาชุมชน) ร่วมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Digital Transformation ความสำคัญในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการจัดทำแผนแม่บท ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้เห็นถึง ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร นำไปสู่การร่วมกันวางพิมพ์เขียวขององค์กรเพื่อ การพัฒนางานให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

(Visited 1 times, 1 visits today)