พช. เตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีนายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด พช. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้

ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย 3 ข้อ ดังนี้
1. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. การเตรียมความพร้อมในการรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3. มาตรฐาน ISO 27001 กับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีบทบาท ภารกิจ และการดำเนินกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นกิจกรรมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#PDPA
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)