พช. จัดอบรมระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลห้วงแผนฯ ฉบับที่ 13 (ปี 2566 – 2570) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลห้วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีนายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมฯ ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1) วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สำหรับพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด

​​2) วันที่ 7 มิถุนายน 2565 สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

3) วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด

4) วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำหรับพื้นที่ภาคกลาง 25 จังหวัด

โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)เป็นประจำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ทุก 2 ปี โดยให้มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้มีมติเห็นชอบเครื่องชี้วัดในแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ที่จะใช้ดำเนินงานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมฯในวันนี้ ตั้งใจศึกษาและสอบถามรายละเอียดต่างๆ จากวิทยากรได้อย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในการนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สุดท้ายนี้ หวังว่าการอบรมครั้งนี้ จะทำให้ทุกท่านสามารถเข้าใจในระบบการจัดเก็บข้อมูลฯ และนำลงไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)