พช. จัดทัพเสริมสร้างความรู้ด้านภัยไซเบอร์แก่เจ้าหน้าที่

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทํางไกล (Video Conference) และผ่านระบบ TV

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์ โดยมีร้อยตํารวจเอกเขตรัฐ ชาญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1 ให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์ โดยดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เรียนรู้และเอาใจใส่เกี่ยวกับรูปแบบภัยทางไซเบอร์ แผนประทุษกรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ และวิธีป้องกันตนเอง โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และผ่านระบบ TV พช. จํานวน 800 คน ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. การอบรมในครั้งนี้ มีผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1 และคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์

นายกัมปนาทจักรวาล กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยทางไซเบอร์ แผนประทุษกรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ และวิธีป้องกันตนเอง เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาท สำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารที่มีรูปแบบใหม่ๆ ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง คือ อาชญากรรมทางออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สร้างผลกระทบต่อสังคม และในบางกรณีถึงขั้นสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านภัยไซเบอร์ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นอาวุธเพื่อปกป้อง สร้างภูมิคุ้มกัน และพร้อมรับมือกับภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานออนไลน์ ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)