พช. จับมือ สภาพัฒฯ เตรียมความพร้อม เครื่องมือชี้วัดและแบบสอบถามข้อมุลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) สำหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมจัดทำเครื่องมือชี้วัดและแบบสอบถามข้อมุลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) สำหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ พร้อมคณะทำงานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 32 คน ในการนี้มี นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานโครงการจัดทำเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สำหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบเครื่องชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดและข้อคำถามสำหรับจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล และรูปแบบการรายงานด้วยระบบสารสนเทศที่รองรับความต้องการของทุกภาคส่วน และได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Interim Report) ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)