ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานชมรมแม่บ้าน พช. นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๗ HD

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ  กาญจนจารี  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี  กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ  และ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางสาวจงชนก  พัชรประภากร กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ  พร้อมด้วย นางอนันตยา พรชูตรง เลขานุการ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ   นางสุภาพรรณ สนธยานนท์ เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบันทึกเทปฯ ในครั้งนี้ด้วย  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๗ HD กรุงเทพมหานคร  โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ HD

ภาพ/ข่าว พช. และสภาสตรีฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)