กรมการพัฒนาชุมชน คว้ารางวัลชมเชย “องค์กรต้นแบบด้านมนุษยชน ประจำปี 2564” ประเภทภาครัฐหน่วยงานระดับกรม

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านมนุษยชน ประจำปี 2564” ระดับชมเชย ประเภทภาครัฐ ในงานประกาศรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านมนุษยชน ประจำปี 2564” (Human Rights Award 2021) โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่าย (Web Conference)โปรแกรม ZOOM MEETING ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเองของประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนและเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน Change for Good โดยยึดปรัชญากรมการพัฒนาชุมชน เป็นหลักความจริงแห่งชีวิตที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติว่า “มนุษย์ทุกชีวิตมีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ควรได้รับการเหยียบย่ำ ดูหมิ่น เหยียดหยาม จากมนุษย์ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการยอมรับและทำให้ปรากฎเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง โดยมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาส

ในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในปี 2563 ได้ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ผ่านการอบรมโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน กับผู้นำกลุ่มองค์กร เครือข่าย กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐ ผู้แสวงหาที่พักพิง กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ และกลุ่มผู้พ้นโทษในการให้โอกาส ให้ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดแกนนำการพัฒนา เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ ลดปัญหาภัยแล้ง และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง

กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนภารกิจที่สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งผลให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และเกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชนเป็นความร่วมมือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเป็นหุ้นส่วนและพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้ชุมชน หมู่บ้านมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และมีความสุข รองอธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)