ศูนย์สารสนเทศฯ จัดประชุมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (surveillance Audit)

24 December 2563 /

10:37 น.