ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 17 – 19  กันยายน 2565 ณ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

20 September 2565 /

21:19 น.