ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2

21 June 2565 /

22:43 น.