ศูนย์สารสนเทศฯ ติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ของสพจ.ลำปาง สพอ.ลำปาง และศพช.ลำปาง

26 March 2564 /

14:00 น.

ศูนย์สารสนเทศฯ ติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

24 March 2564 /

20:02 น.