โครงสร้างบุคลากร

ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
0 2141 6011


หน.ฝ่ายอำนวยการ
0 2124 6276

วรมณี ปทุมชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0 2141 6296

ภัทรรัตน์ บุญชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0 2141 6534

โชติกา งามเพียงตากุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0 2141 6275

ปภาวรินทร์ เจริญจรัสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0 2141 6255

ศนิชา เหล่าชัย
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
0 2141 6270

สมจิตร ศิรินาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6293

สุธิดา ชูโชติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6292

มนตรี อำพันทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6289

ภัณฑิรา แจ่มผล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0 2141 6292

ร.ต.อ. เขตรัฐ ชาญศิลป์
ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน
0 2141 6287

เสนาะ แสงมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2142 7524

ปภาวรินท์ ปานนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
0 2141 6288

นายศรายุทธ สุจจะชารี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6284

นายอิศเรศ มนต์ทิพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
0 2141 6287

ธิดารัตน์ คำพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0 2141 6290

นนทนันท์ คมกริส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0 2141 6285

สมชาย สุเทศ
ผอ.กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
0 2141 6277

โกวิทย์ ยอดวิทยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2142 7525

วัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6303

กมลภพ ศรีบุญเรือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6298

วศินี ชีวชัชวาล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0 2141 6232

ธิดาภรณ์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0 2141 6268

พุฒิพงษ์ สุรบัณฑิตวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0 2141 6532

ประภาพรรณ วุ่นสุข
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2141 6295

นายยุทธชัย เครือแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
0 2141 6281

กัญธิชา ปัสวาส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6282

กฤชณัท เพ็ญภักดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6283

หนึ่งฤทัย ทองดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6282

อัจฉรีย์ มานะกิจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 3057

ศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0 2141 6252

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0 2141 6281

พิรวิชร์ จรูญเกียรติภัค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0 2141 6286

ชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์
ผอ.กลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน
0 2141 6279

นันทวุฒิ เนียมสินธ์ุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6299

จุฬพัฒน์ อ่อนน้อม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 2667

ทัตพิชาภรณ์ คำวรรณะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0 2141 6304

นางสาวอณุภา จิณห์วารา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0 2141 6297

นัฐธีรา จันพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
0 2141 6302

ธนัชพร หันทะยุง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0 2141 6301

(Visited 1 times, 1 visits today)