ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ด้วยระบบการบริหารจัดข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

06 November 2564 /

16:39 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือราชการ

ประกาศ/คำสั่ง